Informacje dodatkowe - Academy Maritime Services Ltd.

 • Deklaracja działalności firmy

 • Firma Academy Maritime Services Ltd. zawsze uważała, że jej podstawowym celem jest połączenie wzrostu obrotów z jednoczesnym utrzymaniem dodatnich wyników finansowych w każdym roku obrachunkowym.
  Wdrożenie tak pojętej polityki nakłada konieczność dokumentowania zdolności do zaspokajania oczekiwań naszych klientów, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

  Inicjatywa jaką podjęliśmy opiera się na:

  • ciągłym doskonaleniu naszych usług
  • włączeniu wszystkich pracowników w realizację ustanowionej polityki.

  Nasza codzienna postawa jest zainspirowana następującymi zasadami:

  • precyzyjnym określaniu tego co ma być wykonane
  • dobrym wykonaniu tego, co było zaplanowane
  • mierzeniu i ciągłym upewnieniu się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami i przyjętymi procedurami, i że nasze produkty nadążają za ewolucją potrzeb klientów.
 • Procedura rekrutacji marynarzy

 • Specjalista ds. rekrutacji pracowników inicjuje proces rekrutacji na podstawie zgłoszeń od armatorów, w których podane są wymagania dotyczące marynarzy.

  Wymagania odnośnie personelu na nowe kontrakty są generalnie określane przez armatora, uwzględniane są również wymagania zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności.

  Jeżeli armator nie przekaże stosownych informacji, Dyrektor podejmuje decyzję o rekrutacji na podstawie bazy danych o kandydatach, w oparciu o następujące dane:

  • typ statku
  • wiek statku
  • wielkość i stan statku
  • rodzaj napędu statku
  • rodzaj przewożonego ładunku
  • charakter pracy na statku
  • rózne narodowości załóg
  • i inne

  Specjalista ds. rekrutacji pracowników kompletuje obsadę każdego stanowiska, aby spełnić wymagania zawartego z armatorem kontraktu.

  Kandydaci do pracy wybierani są w następujący sposób:

  • z bazy danych Academy Maritime Services Ltd.
  • poprzez ogłoszenia w prasie
  • poprzez personalne rekomendacje
  • na drodze współpracy z innymi agencjami

  Specjalista ds. rekrutacji pracowników zapewnia, że:

  • kandydaci, którzy brani są pod uwagę wypełnią prawidłowo formularz aplikacyjny
  • otrzymał wszystkie wymagane dokumenty
  • kandydat do pracy ukończył 18 rok życia
  • kandydat nie był poprzednio usunięty przez armatora, do którego został skierowany
  • Rozmowy kwalifikacyjne z oficerami są przeprowadzane przez posiadaczy co najmniej równoważnych uprawnień, jeśli jest to możliwe.

  Kandydaci muszą przedstawić oryginalne certyfikaty potwierdzające ich kompetencje między innymi dyplomy zawodowe, książeczkę żeglarską, świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych i inne świadectwa, jeżeli są potrzebne.

  Kopie dokumentów przechowywane są w archiwum Academy Maritime Services Ltd.
  Z zakwalifikowanymi kandydatami podpisywana jest umowa cywilno-prawna o zatrudnienie zawierana pod następującymi warunkami:

  • wykonanie badań lekarskich przez lekarzy uznanych przez Academy Maritime Services Ltd.
  • przechowywanie aktualnych świadectw lekarskich
  • wyrażanie zgody na przestrzeganie wymagań wewnętrznych firmy i polityki alkoholowej i narkotykowej.

  Specjalista ds. rekrutacji pracowników zapoznaje zatrudnionych z właściwymi procedurami obowiązującymi w firmie, obejmującymi m.in.:

  • politykę bezpieczeństwa pracy na morzu
  • szczegóły wymagań armatora
  • wyjaśnienie polityki alkoholowej i narkotykowej armatora
  • wyjaśnienie warunków ubezpieczenia i odszkodowań
  • wyjaśnienie zasad systemu zarządzania jakością firmy

  Zaokrętowanie:
  Każdy marynarz ma wyznaczoną przez Academy Maritime Services Ltd. trasę dojazdu do portu, w którym cumuje statek. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne, specjalista ds. rekrutacji pracowników przekazuje oficerom instrukcje zaokrętowania i wyokrętowania. Marynarze otrzymują instrukcje wyjazdowe przed zaokrętowaniem na statek. Może to wymagać ich obecności w biurze firmy. Instrukcje mogą być przekazane również przez telefon, jeżeli marynarze nie mogą przyjść do firmy. Natomiast obecność w firmie jest konieczna w przypadku, gdy wynikły sprawy związane z dyscypliną lub innymi ważnymi sprawami.

 • Procedura postępowania za skargami

 • Marynarz ma prawo złożyć skargę.
  A1) Flag authorities: St. Vincent & Grenadines
  c/o Commisioner for Maritime Affairs, 8, Av. De Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
  Tel: +41 22 707 63 00, fax: +41 22 707 63 49, e-mail: technical@svg-marad.com

  A2) Flag authorities: Cyprus
  DMS/ Cyprus, MLC 2006 Contact Point,
  Tel: +357 25 82 3715, fax: +357 25 30 5030, e-mail: mlc@dms.mcw.gov.cy

  B) Na agencję pośrednictwa:
  Urząd Morski w Gdyni
  Ul. Chrzanowskiego 10 , 81-338 Gdynia
  Tel: 58 355 3220
  e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 • 1.    Academy Maritime Services Ltd., z siedzibą w Gdyni,
  E-mail: acamars@gd.pl, tel. +48 586203108, jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia (Nr 841) i jest administratorem danych osobowych.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  Pan/Pani ………………………………………………………………..,
  E-mail: rodo@apmar.org.pl
  tel. ………………………………………………………………..;

  2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim,  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)). Wysłanie aplikacji na nasz E-mail : acamars@gd.pl
  i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy. Dane osobowe takie jak:  nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące  poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z  osobą poszukującą pracy.

  3.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4.    W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem Academy Maritime Services Ltd., przetwarzane są  dane osobowe określone w aplikacji marynarskiej, dane Marynarskiej Umowy o Pracę, nazwa armatora, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c));

  5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a dane wskazane w pkt. 4 powyżej przez okres działania Academy Maritme  Services Ltd. jako agencji zatrudnienia świadczącej usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach.

  6.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych;

  7.    Academy Maritime Services Ltd. ujawnia dane osobowe:
  a)    osobie, której dane dotyczą;
  b)    przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników
  c)    podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu tj.:

  •  firma hostingowa
  •  przedsiębiorstwa kurierskie
  •  Poczta Polska
  •  agenci portowi statków
  •  przedsiębiorstwa usług opieki medycznej
  •  hotele
  •  firmy świadczące usługi ochrony i BHP

  8.    Academy Maritime Services Ltd. udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej pośrednictwem, właściwym organom administracji morskiej  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  9.    Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy GDPR art. 45, 3. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody podmiotu danych, wyrażonej po informacji o możliwych zagrożeniach takich transferów dla podmiotu danych z powodu braku odpowiednich decyzji i odpowiednich zabezpieczeń (GDPR;  art.49, 1. a)).

  10.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;

  11.    Academy Maritime Services Ltd. nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).

Aplikuj do nas i otrzymuj najlepsze oferty.

Skontaktujemy się z Tobą.

 • Deklaracja działalności firmy

  Firma Academy Maritime Services Ltd. zawsze uważała, że jej podstawowym celem jest połączenie wzrostu obrotów z jednoczesnym utrzymaniem dodatnich wyników finansowych w każdym roku obrachunkowym.
  Wdrożenie tak pojętej polityki nakłada konieczność dokumentowania zdolności do zaspokajania oczekiwań naszych klientów, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

  Inicjatywa jaką podjęliśmy opiera się na:

  • ciągłym doskonaleniu naszych usług
  • włączeniu wszystkich pracowników w realizację ustanowionej polityki.

  Nasza codzienna postawa jest zainspirowana następującymi zasadami:

  • precyzyjnym określaniu tego co ma być wykonane
  • dobrym wykonaniu tego, co było zaplanowane
  • mierzeniu i ciągłym upewnieniu się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami i przyjętymi procedurami, i że nasze produkty nadążają za ewolucją potrzeb klientów.
 • Procedura rekrutacji marynarzy

  Specjalista ds. rekrutacji pracowników inicjuje proces rekrutacji na podstawie zgłoszeń od armatorów, w których podane są wymagania dotyczące marynarzy.

  Wymagania odnośnie personelu na nowe kontrakty są generalnie określane przez armatora, uwzględniane są również wymagania zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności.

  Jeżeli armator nie przekaże stosownych informacji, Dyrektor podejmuje decyzję o rekrutacji na podstawie bazy danych o kandydatach, w oparciu o następujące dane:

  • typ statku
  • wiek statku
  • wielkość i stan statku
  • rodzaj napędu statku
  • rodzaj przewożonego ładunku
  • charakter pracy na statku
  • rózne narodowości załóg
  • i inne

  Specjalista ds. rekrutacji pracowników kompletuje obsadę każdego stanowiska, aby spełnić wymagania zawartego z armatorem kontraktu.

  Kandydaci do pracy wybierani są w następujący sposób:

  • z bazy danych Academy Maritime Services Ltd.
  • poprzez ogłoszenia w prasie
  • poprzez personalne rekomendacje
  • na drodze współpracy z innymi agencjami

  Specjalista ds. rekrutacji pracowników zapewnia, że:

  • kandydaci, którzy brani są pod uwagę wypełnią prawidłowo formularz aplikacyjny
  • otrzymał wszystkie wymagane dokumenty
  • kandydat do pracy ukończył 18 rok życia
  • kandydat nie był poprzednio usunięty przez armatora, do którego został skierowany
  • Rozmowy kwalifikacyjne z oficerami są przeprowadzane przez posiadaczy co najmniej równoważnych uprawnień, jeśli jest to możliwe.

  Kandydaci muszą przedstawić oryginalne certyfikaty potwierdzające ich kompetencje między innymi dyplomy zawodowe, książeczkę żeglarską, świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych i inne świadectwa, jeżeli są potrzebne.

  Kopie dokumentów przechowywane są w archiwum Academy Maritime Services Ltd.
  Z zakwalifikowanymi kandydatami podpisywana jest umowa cywilno-prawna o zatrudnienie zawierana pod następującymi warunkami:

  • wykonanie badań lekarskich przez lekarzy uznanych przez Academy Maritime Services Ltd.
  • przechowywanie aktualnych świadectw lekarskich
  • wyrażanie zgody na przestrzeganie wymagań wewnętrznych firmy i polityki alkoholowej i narkotykowej.

  Specjalista ds. rekrutacji pracowników zapoznaje zatrudnionych z właściwymi procedurami obowiązującymi w firmie, obejmującymi m.in.:

  • politykę bezpieczeństwa pracy na morzu
  • szczegóły wymagań armatora
  • wyjaśnienie polityki alkoholowej i narkotykowej armatora
  • wyjaśnienie warunków ubezpieczenia i odszkodowań
  • wyjaśnienie zasad systemu zarządzania jakością firmy

  Zaokrętowanie:
  Każdy marynarz ma wyznaczoną przez Academy Maritime Services Ltd. trasę dojazdu do portu, w którym cumuje statek. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne, specjalista ds. rekrutacji pracowników przekazuje oficerom instrukcje zaokrętowania i wyokrętowania. Marynarze otrzymują instrukcje wyjazdowe przed zaokrętowaniem na statek. Może to wymagać ich obecności w biurze firmy. Instrukcje mogą być przekazane również przez telefon, jeżeli marynarze nie mogą przyjść do firmy. Natomiast obecność w firmie jest konieczna w przypadku, gdy wynikły sprawy związane z dyscypliną lub innymi ważnymi sprawami.

 • Procedura postępowania za skargami

  Marynarz ma prawo złożyć skargę.
  A1) Flag authorities: St. Vincent & Grenadines
  c/o Commisioner for Maritime Affairs, 8, Av. De Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
  Tel: +41 22 707 63 00, fax: +41 22 707 63 49, e-mail: technical@svg-marad.com

  A2) Flag authorities: Cyprus
  DMS/ Cyprus, MLC 2006 Contact Point,
  Tel: +357 25 82 3715, fax: +357 25 30 5030, e-mail: mlc@dms.mcw.gov.cy

  B) Na agencję pośrednictwa:
  Urząd Morski w Gdyni
  Ul. Chrzanowskiego 10 , 81-338 Gdynia
  Tel: 58 355 3220
  e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  1.    Academy Maritime Services Ltd., z siedzibą w Gdyni,
  E-mail: acamars@gd.pl, tel. +48 586203108, jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia (Nr 841) i jest administratorem danych osobowych.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  Pan/Pani ………………………………………………………………..,
  E-mail: rodo@apmar.org.pl
  tel. ………………………………………………………………..;

  2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim,  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)). Wysłanie aplikacji na nasz E-mail : acamars@gd.pl
  i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy. Dane osobowe takie jak:  nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące  poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z  osobą poszukującą pracy.

  3.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4.    W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem Academy Maritime Services Ltd., przetwarzane są  dane osobowe określone w aplikacji marynarskiej, dane Marynarskiej Umowy o Pracę, nazwa armatora, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c));

  5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a dane wskazane w pkt. 4 powyżej przez okres działania Academy Maritme  Services Ltd. jako agencji zatrudnienia świadczącej usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach.

  6.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych;

  7.    Academy Maritime Services Ltd. ujawnia dane osobowe:
  a)    osobie, której dane dotyczą;
  b)    przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników
  c)    podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu tj.:

  •  firma hostingowa
  •  przedsiębiorstwa kurierskie
  •  Poczta Polska
  •  agenci portowi statków
  •  przedsiębiorstwa usług opieki medycznej
  •  hotele
  •  firmy świadczące usługi ochrony i BHP

  8.    Academy Maritime Services Ltd. udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej pośrednictwem, właściwym organom administracji morskiej  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  9.    Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy GDPR art. 45, 3. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody podmiotu danych, wyrażonej po informacji o możliwych zagrożeniach takich transferów dla podmiotu danych z powodu braku odpowiednich decyzji i odpowiednich zabezpieczeń (GDPR;  art.49, 1. a)).

  10.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;

  11.    Academy Maritime Services Ltd. nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).