Informacje dodatkowe


        Deklaracja działalności firmy

        Procedura rekrutacji marynarzy

        Procedura postępowania za skargami

        Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 

Deklaracja działalności firmy:

Firma Academy Maritime Services Ltd. zawsze uważała, że jej podstawowym celem jest połączenie wzrostu obrotów z jednoczesnym utrzymaniem dodatnich wyników finansowych w każdym roku obrachunkowym.
Wdrożenie tak pojętej polityki nakłada konieczność dokumentowania zdolności do zaspokajania oczekiwań naszych klientów, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Inicjatywa jaką podjęliśmy opiera się na:

 • ciągłym doskonaleniu naszych usług
 • włączeniu wszystkich pracowników w realizację ustanowionej polityki.

Nasza codzienna postawa jest zainspirowana następującymi zasadami:

 • precyzyjnym określaniu tego co ma być wykonane
 • dobrym wykonaniu tego, co było zaplanowane
 • mierzeniu i ciągłym upewnieniu się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami i przyjętymi procedurami, i że nasze produkty nadążają za ewolucją potrzeb klientów.

 

Procedura rekrutacji marynarzy

Specjalista ds. rekrutacji pracowników inicjuje proces rekrutacji na podstawie zgłoszeń od armatorów, w których podane są wymagania dotyczące marynarzy.

Wymagania odnośnie personelu na nowe kontrakty są generalnie określane przez armatora, uwzględniane są również wymagania zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności.

Jeżeli armator nie przekaże stosownych informacji, Dyrektor podejmuje decyzję o rekrutacji na podstawie bazy danych o kandydatach, w oparciu o następujące dane:

 • typ statku
 • wiek statku
 • wielkość i stan statku
 • rodzaj napędu statku
 • rodzaj przewożonego ładunku
 • charakter pracy na statku
 • rózne narodowości załóg
 • i inne

Specjalista ds. rekrutacji pracowników kompletuje obsadę każdego stanowiska, aby spełnić wymagania zawartego z armatorem kontraktu.

Kandydaci do pracy wybierani są w następujący sposób:

 • z bazy danych Academy Maritime Services Ltd.
 • poprzez ogłoszenia w prasie
 • poprzez personalne rekomendacje
 • na drodze współpracy z innymi agencjami

Specjalista ds. rekrutacji pracowników zapewnia, że:

 • kandydaci, którzy brani są pod uwagę wypełnią prawidłowo formularz aplikacyjny
 • otrzymał wszystkie wymagane dokumenty
 • kandydat do pracy ukończył 18 rok życia
 • kandydat nie był poprzednio usunięty przez armatora, do którego został skierowany
 • Rozmowy kwalifikacyjne z oficerami są przeprowadzane przez posiadaczy co najmniej równoważnych uprawnień, jeśli jest to możliwe.

Kandydaci muszą przedstawić oryginalne certyfikaty potwierdzające ich kompetencje między innymi dyplomy zawodowe, książeczkę żeglarską, świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych i inne świadectwa, jeżeli są potrzebne.

Kopie dokumentów przechowywane są w archiwum Academy Maritime Services Ltd. 
Z zakwalifikowanymi kandydatami podpisywana jest umowa cywilno-prawna o zatrudnienie zawierana pod następującymi warunkami:

 • wykonanie badań lekarskich przez lekarzy uznanych przez Academy Maritime Services Ltd.
 • przechowywanie aktualnych świadectw lekarskich
 • wyrażanie zgody na przestrzeganie wymagań wewnętrznych firmy i polityki alkoholowej i narkotykowej.

Specjalista ds. rekrutacji pracowników zapoznaje zatrudnionych z właściwymi procedurami obowiązującymi w firmie, obejmującymi m.in.:

 • politykę bezpieczeństwa pracy na morzu
 • szczegóły wymagań armatora
 • wyjaśnienie polityki alkoholowej i narkotykowej armatora
 • wyjaśnienie warunków ubezpieczenia i odszkodowań
 • wyjaśnienie zasad systemu zarządzania jakością firmy

Zaokrętowanie:
Każdy marynarz ma wyznaczoną przez Academy Maritime Services Ltd. trasę dojazdu do portu, w którym cumuje statek. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne, specjalista ds. rekrutacji pracowników przekazuje oficerom instrukcje zaokrętowania i wyokrętowania. Marynarze otrzymują instrukcje wyjazdowe przed zaokrętowaniem na statek. Może to wymagać ich obecności w biurze firmy. Instrukcje mogą być przekazane również przez telefon, jeżeli marynarze nie mogą przyjść do firmy. Natomiast obecność w firmie jest konieczna w przypadku, gdy wynikły sprawy związane z dyscypliną lub innymi ważnymi sprawami.

 

Procedura postępowania za skargami

Marynarz ma prawo złożyć skargę.
A1) Flag authorities: St. Vincent & Grenadines
c/o Commisioner for Maritime Affairs, 8, Av. De Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 707 63 00, fax: +41 22 707 63 49, e-mail: technical@svg-marad.com

A2) Flag authorities: Cyprus
DMS/ Cyprus, MLC 2006 Contact Point,
Tel: +357 25 82 3715, fax: +357 25 30 5030, e-mail: mlc@dms.mcw.gov.cy

B) Reprezentacja władz w Polsce:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Ul. Nowy Świat 6/12 , 00-400 Warszawa, fax: +48 22 583 8571,
e-mail: secretariatDGM@mgm.gov.pl
https://www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska/149-praca-na-statkach-morskich

 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Specjalista ds. rekrutacji pracowników, po zakończeniu procesu rekrutacji, nadaje zatrudnionemu jednoznaczny numer identyfikacyjny odpowiadający numerowi umowy cywilno-prawnej.

Baza danych marynarza zawiera:

 • nazwisko
 • osobisty numer identyfikacyjny
 • stopień, dyplom morski, stanowisko
 • data i miejsce urodzenia (miasto, kraj)
 • narodowość
 • stały adres
 • numer telefonu
 • szczegóły dotyczące najbliższej rodziny
 • inne informacje, m. in. numer paszportu, numer książeczki żeglarskiej, posiadane certyfikaty, licencje, kursy itd.

Dostęp do takich zapisów jest zabezpieczony przed dostępem do nich osób niepożądanych.

Zbiory z zapisami dotyczącymi personelu pływającego są zabezpieczone przed utratą i zniszczeniem.

Specjalista ds. rekrutacji pracowników jest odpowiedzialny za aktualność zapisów znajdujących się w dokumentach zatrudnionych i za okresowy ich przegląd.